Algemene voorwaarden

 
Rubriek A - Algemeen
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Foto: de stoffelijke drager, door The Factory II aan de Wederpartij geleverd, waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, floppydisk., cd-rom of andere beelddragers.
The Factory II: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen The Factory II en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door The Factory II uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. The Factory II heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij The Factory II gebruikelijke vergoeding van toepassing.
The Factory II heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.
5. Foto's worden geleverd in het pand waar The Factory II zijn bedrijf uitoefent. Verzonden foto's zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto's door The Factory II onbeschadigd retour worden ontvangen.
6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door The Factory II vastgesteld. Indien The Factory II en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft The Factory II het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
7. Indien niet is overeengekomen dat de foto in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan The Factory II zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van The Factory II. De artikelen 24 t/m 27 van Rubriek C zijn van overeenkomstige toepassing.
8. Foto's blijven eigendom van The Factory II. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het eigendom van de foto's blijft in ieder geval berusten bij The Factory II en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met The Factory II dan ook.
9. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan The Factory II te worden meegedeeld. The Factory II heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
11. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
- over de eerste € 2950,00 : 15 % met een minimum van € 115,00
- over het meerdere tot € 5.900,00 : 10 %
- over het meerdere tot € 14.500,00 : 8 %
- over het meerdere tot € 590.000,00 : 5 %
- over het meerdere : 3 %
Indien aannemelijk is dat The Factory II hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12. Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft The Factory II het recht om voor zijn rekening door een door NOVAA erkende accountant de boeken van de Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van de Wederpartij.
13. De wederpartij verricht de aan The Factory II verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan The Factory II heeft verstrekt.
14. Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van 
The Factory II. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
15. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van The Factory II. Bij inbreuk komt The Factory II, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij The Factory II gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 225,-.
16. De naam van The Factory II dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt The Factory II een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
17. Bij publicatie van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan The Factory II te doen toekomen.
18. De wederpartij of elke derde die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en andere rechthebbenden. 
The Factory II is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
19. The Factory II is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van The Factory II of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
20. Zowel The Factory II als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.
21. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 
Rubriek B - Opdrachten
22. The Factory II heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
23. In geval van annulering van een opdracht heeft The Factory II recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 
Rubriek C - Vrije producties en levering uit archief
24. Als zichtzending ter beschikking gestelde foto's, die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Foto's die wel worden gebruikt dienen door de wederpartij binnen 3 maanden na ontvangst te worden geretourneerd. In het geval foto's langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is per dag tenminste verschuldigd: € 1,15 voor elke afdruk of elk duplicaat, € 4,50 voor elke polaroidfoto, elk diapositief of negatief.
25. Herstelkosten kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van a. € 20,00 indien achterop een foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen; b. € 45,00 indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.
26. Indien een foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in art. 24 daaronder begrepen) aan The Factory II is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
27. In geval van vermissing of beschadiging van een foto is een vergoeding verschuldigd van:minimaal € 680,00 voor een dia, negatief of polaroidfoto; minimaal € 90,00 voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op foto's.
 
Artikel 1 Algemeen 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder The Factory II: The Factory II; Cliënt: de Cliënt van zaken en/ of diensten van The Factory II, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn; Orderbevestiging: De orderbevestiging zoals beschreven in artikel 2.3. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uitleen en verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door The Factory II aan de Cliënt, kunstwerken uitgeleend en/ of verkocht worden.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. The Factory II en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.
 
Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten 
2.1 Al hetgeen The Factory II aan mogelijkheden biedt tot leen en/of koop van werken, is een uitnodiging aan de Cliënt tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Cliënt een aanbod heeft gedaan en The Factory II dat heeft aanvaard.
2.2 De overeenkomst tussen The Factory II en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een bestelling heeft geplaatst en de Cliënt hierop per e-mail of op het postadres een bevestiging van The Factory II met de details van de bestelling (de orderbevestiging) heeft ontvangen. Bestellen kan telefonisch, per per e-mail of middels post.
2.3 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 
-De naam van het kunstwerk 
-Of het uitleen of verkoop betreft 
-De prijs c.q. het uitleentarief 
-In het geval van uitleen de korting die de Cliënt krijgt bij koop 
-Het ordernummer van de overeenkomst 
-Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order 
2.4 De overeenkomst bevat alle tussen de Cliënt en The Factory II gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de Cliënt en The Factory II.
2.5 De administratie van The Factory II geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan The Factory II verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door The Factory II verrichte leveringen. The Factory II erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.
2.6 Indien de Cliënt en The Factory II overeenkomen dat de Cliënt nog andere diensten van The Factory II zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.
 
Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling 
3.1 Aan bedrijven en instellingen zal The Factory II binnen drie dagen na verzending van de orderbevestiging waardoor de uitleen- respectievelijk koopovereenkomst tot stand komt, de desbetreffende factuur verzenden
3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Cliënt in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
- over de eerste € 2950,00 : 15 % met een minimum van € 115,00
- over het meerdere tot € 5.900,00 : 10 %
- over het meerdere tot € 14.500,00 : 8 %
- over het meerdere tot € 590.000,00 : 5 %
- over het meerdere : 3 % 
Indien aannemelijk is dat The Factory II hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3.6 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is The Factory II gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
 
Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen 
4.1 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling of na het verzenden van de factuur (voor bedrijven) De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en The Factory II.
4.3 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via post of e-mail. Maak de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht The Factory II zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
4.4 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 72 uur aan The Factory II gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.
 
Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden 
5.1 The Factory II is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
 
Artikel 6 Uitleen van kunstwerken 
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de uitleenperiode van een kunstwerk 6 maanden en bestaat er geen mogelijkheid tot verlenging.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Cliënt gedurende de uitleenperiode het recht de kunstwerken te kopen met een korting ter hoogte van de uitleentarief voor 6 maanden.
6.3 De kunstwerken worden door The Factory II alleen uitgeleend nadat de Cliënt kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.
6.4 De Cliënt dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.
6.5 Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven
6.6 De Cliënt is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken The Factory II hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade aan het werk ontstaan in de periode aanvangende op het moment dat de Cliënt het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het werk is opgehaald voor retourzending.
 
6.7 Drie weken voor de afloop van de uitleenperiode ontvangt de Cliënt bericht van The Factory II met instructies voor het retourneren van het kunstwerk. Indien de Cliënt aan het einde van de uitleenperiode het kunstwerk niet kan retourneren (b.v. door vakantie) dient hij minimaal twee weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn contact op te nemen met The Factory II. Indien de Cliënt het werk niet tijdig retourneert zal The Factory II het werk als gekocht beschouwen en is The Factory II gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het werk, zoals aangegeven op de orderbevestiging.
6.8 Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt dient de Cliënt te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet 
het geval is dient de Cliënt contact op te nemen met The Factory II. De Cliënt dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer naar de Kunstaanbieder en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De Cliënt dient de werken adequaat te verpakken, kwalitatief tenminste gelijk aan de manier waarop het kunstwerk was verpakt toen het werd aangeleverd.Voor vragen omtrent de verpakking dient de Cliënt contact op te nemen met The Factory II.
 
Artikel 7 Verkoop van kunstwerken 
7.1 Nadat de Cliënt het door hem/ haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met 
The Factory II te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2 Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail of briefpost) aan The Factory II te melden. De Cliënt dient het kunstwerk - na overleg met The Factory II - te sturen naar een door The Factory II vastgesteld retouradres. De Cliënt is in dit geval een bijdrage in de gemaakte kosten van C 50,00 verschuldigd.
7.3 Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met 
The Factory II ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal The Factory II dezebetalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat The Factory II het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
7.4 The Factory II behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van The Factory II) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. The Factory II heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van The Factory II schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal The Factory II de Cliënt hiervan schriftelijk (via briefpost of e-mail) in kennis stellen. The Factory II heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.
 
Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
8.1 De Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door The Factory II geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
Artikel 9 Bestellingen/ communicatie 
9.1 The Factory II is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en The Factory II, dan wel tussen The Factory II en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en The Factory II. 
 
Artikel 10 Klachten 
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door The Factory II serieus in behandeling worden genomen
10.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij The Factory II 
10.3 The Factory II zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. The Factory II zal de Cliënt hierover schriftelijk (via briefpost of e-mail) berichten.
 
Artikel 12 Correspondentie met The Factory II 
12.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met 
 
Artikel 13 Diversen 
13.1 Indien de Cliënt aan The Factory II schriftelijk opgave doet van een adres, is The Factory II gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt The Factory II een nieuw adres heeft doorgegeven. 
13.2 Indien door The Factory II gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 
The Factory II deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
13.3 The Factory II is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Cliënt gebruik te maken van derden. 
 
Artikel 14 Toepasselijke recht en geschillenregeling 
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Factory II is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen The Factory II en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.
 
Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en The Factory II gesloten overeenkomsten. 
1.2 Offerte 
Offertes zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. 
1.3 Schriftelijke bevestiging 
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat The Factory II een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden The Factory II eerst nadat deze schriftelijk door The Factory II zijn bevestigd. 
1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus 
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan The Factory II wenst te verstrekken, dient hij The Factory II,onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 
1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij The Factory II, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen. 
 
Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst 
2.1 Uitvoeren opdracht 
The Factory II zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal The Factory II de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
2.2 Verstrekken van gegevens 
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door The Factory II mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 
2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers 
Indien The Factory II op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan The Factory II namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
2.4 Gebruik toeleveranciers 
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan The Factory II, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht The Factory II volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. 
2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging 
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien The Factory II, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van The Factory II zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 
2.6 Termijn van levering 
Een door The Factory II opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. The Factory II is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 
2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen 
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van The Factory II.
2.8 Klachten 
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan The Factory II te worden meegedeeld. 
 
Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom 
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht -- toe aan The Factory II. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend The Factory II daartoe bevoegd. 
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten 
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 
3.3 Naamsvermelding 
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is The Factory II te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van The Factory II openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
3.4 Eigendom bij opdrachtnemer 
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door The Factory II tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van The Factory II, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 
 
Artikel 4 Gebruik en licentie 
4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met The Factory II, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan The Factory II bekend te zijn gemaakt. 
4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van The Factory II niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. 
4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van The Factory II veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen. 
4.4 Eigen promotie
The Factory II heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 
 
Artikel 5 Honorarium 
5.1 Honorarium en bijkomende kosten 
 
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die The Factory II voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 
5.2 Honorarium voor meerwerk 
Indien The Factory II door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door The Factory II gehanteerde honorariumtarieven. 
 
5.3 Accountantsonderzoek 
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft The Factory II na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen. 
 
Artikel 6 Betaling 
6.1 Betalingsverplichting 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
- over de eerste € 2950,00 : 15 % met een minimum van € 115,00
- over het meerdere tot € 5.900,00 : 10 %
- over het meerdere tot € 14.500,00 : 8 %
- over het meerdere tot € 590.000,00 : 5 %
- over het meerdere : 3 %
Indien aannemelijk is dat The Factory II hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Periodieke betalingen 
The Factory II heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 
6.3 Geen korting of compensatie 
De opdrachtgever verricht de aan The Factory II verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan The Factory II heeft verstrekt. 
6.4 Vervallen licentie 
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is. 
 
Artikel 7 Opzegging en ontbinding overeenkomst 
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 
7.2 Ontbinding overeenkomst door ontwerper/ontwerpbureau 
Indien de overeenkomst door The Factory II wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van The Factory II redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 
7.3 Schadevergoeding 
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door The Factory II op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 
7.4 Faillissement 
Zowel The Factory II als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij. 
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging 
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. 
7.6 Duurovereenkomsten 
Wanneer de werkzaamheden van The Factory II bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. 
 
Artikel 8 Garanties en vrijwaringen 
8.1 Auteursrechthebbende
The Factory II garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp 
De opdrachtgever vrijwaart The Factory II of door The Factory II bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 
8.3 Verstrekte materialen en gegevens 
De opdrachtgever vrijwaart The Factory II voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
9.1 Aansprakelijkheid 
The Factory II kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers. 
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 
9.2 Beperking aansprakelijkheid 
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van The Factory II of de bedrijfsleiding van The Factory II, is de aansprakelijkheid van The Factory II voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan f 100.000,-- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium. 
9.3 Verval aansprakelijkheid 
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 
9.4 Kopieën materialen 
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan The Factory II niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 
9.5 Bewaarplicht 
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch The Factory II jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 
 
Artikel 10 Overige bepalingen 
10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met The Factory II gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 
10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 
10.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden. 
10.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen The Factory II en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen The Factory II en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Factory II is gevestigd.
 
Zwinderen, 12 februari 2006